پناهی: اعتبار بانک ملی ایران در نظام بانکی بین الملل زبانزد است

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: اعتبار بانک ملی ایران در نظام بانکی بین الملل زبانزد است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات