بنیان گذاری حکومت بنی عُقَیل

قبیله بنی عقیل، در دوران ضعف و انحطاط حمدانیان، موفق گردیدند حکومت خود را با غلبه بر شهرهای موصل و نصیبین و با پرداخت خراج و اظهار تابعیت نسبت به امرای بویهی بنیان گذارند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات