ببینید: ورود زنان سعودی برای اولین بار به استادیوم

ببینید: ورود زنان سعودی برای اولین بار به استادیوم زنان سعودی برای اولین بار برای تماشای مسابقات فوتبال وارد استادیوم شدند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات