دردهای نجیب شاعر «اتل متل توتوله»

پاسداشت ابوالفضل سپهر در برنامه شب شاعر که موسسه اوج متولی آن است بهانه‌ای شد تا یکی از دوستان شاعر او در یادداشتی از دردهای نجیب سراینده «اتل متل توتوله» بنویسد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات