زیردریایی زرد برنابئو و رئال را غرق کرد

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات