سیتار پرویزخان نافذترین اجرای غیرایرانی

توازن ظریف سنت و نوآوری استاد ولایت‌خان، ساختار پرکوه و ژرفای معنوی استاد امیرخان و خیره‌کنندگی استاد باده غلام علی‌خان به گونه‌ای شگفت‌انگیز در نوازندگی شهید پرویزخان متبلور بود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات