فراخوان نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه منتشر شد

انجمن فیلم کوتاه ایران فراخوان شرکت در نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه را منتشر کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات