موافقتنامه هوایی ایران و عراق امضا شد/تسهیل پرواز زائران

موافقت نامه حمل و نقل هوایی ایران و عراق توسط وزیر حمل و نقل عراق و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به امضاء رسید.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات