پیروزی ایران در نبرد دیپلماتیک برجامی با آمریکا

در نبرد دیپلماتیک میان ما و آمریکا در زمینه برجام، ایران موفق شد متحدان اروپایی آمریکا را از این کشور جدا و آمریکا را در عرصه بین المللی در خصوص برجام در انزوای کامل قرار دهد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات