قرارداد میلیاردی شهرداری که هزینه انتخابات شد

محمد علی نجفی، شهردار تهران در صحن شورای شهر:

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات