برگزاری نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین؛ امیدی نیست

نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در شرایطی برگزار می شود که نمی توان امید چندانی به نتیجه بخش بودن آن داشت.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات