طاق‌بستان ترک برداشت

مهر نوشت: نقوش برجسته ایوان کوچک طاق های هزار ساله طاقبستان ترک خورده و این اثر فاخر فرهنگی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات