فسخ توافقی قرارداد سپیدرود با سامانه هواداری

مدیریت باشگاه سپیدرود قرارداد سامانه هواداری را در یک توافق دو جانبه فسخ کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات