باشگاه قطری مدافع ایرانی را نمی خواهد

باشگاه قطر از عملکرد مدافع ایرانی خود راضی نیست و در حال مذاکره با جانشین او است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات