اعتدال
صاحب امتیاز موسسه اعتدال رسانه
مدیرمسئول مهدی کیائی
وبسایت
الکسا ایران 1598
تبلیغات