خبرگزاری بین المللی قرآن
صاحب امتیاز جهاد دانشگاهی (موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان)
مدیرمسئول حمید صابر فرزام
وبسایت
الکسا ایران 758
تبلیغات