جماران
صاحب امتیاز موسسه مطبوعاتی و اطلاع رسانی جماران
مدیرمسئول محمدعلی نادعلی زاده
وبسایت
الکسا ایران 540
تبلیغات