مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیرمسئول عباس منزوی
وبسایت
الکسا ایران 360
تبلیغات