مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیرمسئول سید حسن امامی رضوی
وبسایت
الکسا ایران 360
تبلیغات